Exame para faixa CINZA

Carência:
3 meses de prática + 120 pts

Shisei (postura):
Tyokuritsu;
Sei Za;
Agura

Rei ho (saudação):
Ritsu-Rei;
Za-Rei

Ukemi (quedas):
Ushiro Ukemi;
Yoko Ukemi;
Mae Ukemi;
Zenpo Kaiten Ukemi / Mae Mawari Ukemi

Nague Waza (técnicas de projeção):
O Soto Gari, De Ashi Barai, Koshi Guruma, O Goshi

Katame Waza (técnicas de solo):
Kesa Gatame